‫مدیریت فرآیند کسب‌وکار یا همان BPM دقیقا چیست؟

  [aparat id=’aBJeX’] ‫مدیریت فرآیند کسب‌وکار ‫مدیریت فرآیند کسب‌وکار یک رویکرد فرآیند محور ‫برای بهبود عملکرد کسب‌وکار است ‫که تکنولوژی اطلاعات را…

تاثیر فرهنگ سازمانی بر موفقیت  BPM (فرآیندهای کسب و کار)

تاثیر فرهنگ سازمانی بر موفقیت  BPM (فرآیندهای کسب و کار) امروزه بیش از هر زمان دیگری بر انکارناپذیر بودن تاثیر فرهنگ سازمانی…

متدولوژی جستون و نلیس استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار

https://as1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/290c78230d98eb15232d4f6ef89821c716001038-720p__51180.mp4 در این ویدئو با متدولوژی جستون و نلیس استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار آشنا می شوید. برای آموزش و یا…

متدولوژی ARISدر استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار

https://hw16.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/2abf3c7844d867b66b7d96a65483e35315929232-720p__67093.mp4 در این ویدئو با متدولوژی ARIS در استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار آشنا می شوید. برای آموزش و یا مشاوره…

متدولوژی وسک در استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار

https://as5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/fe69cc8dc98fb90ebd3d1c4e9a8461be15898948-720p__63622.mp4 در این ویدئو با متدولوژی وسک در استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار آشنا می شوید. برای آموزش و یا مشاوره…

متدولوژی چانگدر استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار

https://hw3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/500010d5c6262cf4963d9e0408bdcd0915885983-720p__18077.mp4 در این ویدئو با متدولوژی چانگ در استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار آشنا می شوید. برای آموزش و یا مشاوره…