تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب و کار در سازمان بنادر و دریانوردی

در طی این دوره روش های پر کاربرد تحلیل کمی و تحلیل کیفی بیان شد و همچنین انجام تحلیل فرایند ها در…