از طراحی معماری فرایند تا مدلسازی فرایند

شناسایی فرایند معماری فرایند: نشان‌دهنده فرایندهای کسب‌وکار و ارتباطات آن‌هاست. تعریف اولویت‌ها، دامنه مدلسازی فرایند و طراحی مجدد پروژه. مراحل شناسایی فرایند:…

 طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار – BPM

یکی از پایه‌های اصلی مدیریت فرایندهای کسب و کار، معماری فرایند سازمانی یا معماری فرایند کسب و کار است. در واقع معماری [...]