کاربرد مرجع APQC در طراحی معماری سازمانی

کاربرد  APQCدر دسته‌بندی الگوها و تعیین ساختار فرایندهای سازمانی در شرکت‌ها، ادارات و سازمان‌های بزرگ و کوچک است. این مدل چارچوب بر…

بوت کمپ طراحی معماری فرایند در شرکت فجر انرژی خلیج فارس

فجر انرژی خلیج فارس (قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی)  «صنعت پتروشیمی کشور یکی از محرکهای اثرگذار در عرصه توسعه و اقتصاد…