گزارش اتمام فاز ۲ (مدلسازی) انبارهای عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران

در این فاز از پروژه مدل‌سازی، تحلیل و بهبود فرایندهای انبارهای عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران طبق قرارداد انعقاد شده: فاز دوم:…

گزارش اتمام فاز ۱ (معماری فرایند PHD) انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

طبق قرارداد منعقد شده در این پروژه و تقریبا تمامی پروژه‌های مشابه “پروژه مدل‌سازی، تحلیل و بهبود فرایند” در فاز اول، معماری…