متدولوژی وسک در استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار

https://as5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/fe69cc8dc98fb90ebd3d1c4e9a8461be15898948-720p__63622.mp4 در این ویدئو با متدولوژی وسک در استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار آشنا می شوید. برای آموزش و یا مشاوره…

متدولوژی چانگدر استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار

https://hw3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/500010d5c6262cf4963d9e0408bdcd0915885983-720p__18077.mp4 در این ویدئو با متدولوژی چانگ در استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار آشنا می شوید. برای آموزش و یا مشاوره…