متدولوژی وسک در استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار

https://as5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/fe69cc8dc98fb90ebd3d1c4e9a8461be15898948-720p__63622.mp4 در این ویدئو با متدولوژی وسک در استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار آشنا می شوید. برای آموزش و یا مشاوره…