تاثیر مدیریت فرایند یا BPM در سازمان چیست؟

تاثیر مدیریت فرایند در سازمان آیا مدیریت فرایند تأثیری در شناسایی ارتباطات سازمانی دارد؟ ضمن استقرار مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، دو چیز شناسایی می‌شود:…