ضرورت سيستم

/برچست: ضرورت سيستم
۱۷ ۹۷/۰۲/۱۷

چگونه الگوهای بهبود یافته را اجرا کنیم؟

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۸:۰۱ +۰۰:۰۰By |پیاده سازی فرایندها و BPMS, سیستم سازی کسب و کار|0 Comments

۲۶ ۹۷/۰۱/۲۶

کارآفرین و مدیر عزیز: آیا زمان سخت کار کردن در کسب و کار ، به پایان نرسیده است!

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۳۴:۱۷ +۰۰:۰۰By |سیستم سازی افراد (نرم)|0 Comments

۱۴ ۹۷/۰۱/۱۴

چگونه در کسب و کار ، کمتر کار کنیم و سودمان را افزایش دهیم؟

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۳۵:۱۴ +۰۰:۰۰By |سیستم سازی کسب و کار|0 Comments