سیستم سازی فرایند

/برچست: سیستم سازی فرایند
۱۶ ۹۷/۱۰/۱۶

بهبود فرآیند مهمترین گام در بهبود سیستم

۱۳۹۷-۱۰-۱۶ ۰۱:۵۸:۱۶ +۰۰:۰۰By |بهبود و بازطراحی فرایندها, بهبود و توسعه سیستم‌ها, سیستم سازی کسب و کار|0 Comments

۸ ۹۷/۱۰/۰۸

۴ گام مهم: بهبود فرآیند؛ بهبود سیستم

۱۳۹۷-۱۱-۲۶ ۱۲:۱۹:۰۴ +۰۰:۰۰By |بهبود و بازطراحی فرایندها, بهبود و توسعه سیستم‌ها, سیستم سازی کسب و کار, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۲۴ ۹۶/۱۰/۲۴

سید احمد دلیری، مدرس و مشاور مدیریت فرایندهای کسب و کار

۱۳۹۷-۹-۴ ۰۶:۲۱:۴۹ +۰۰:۰۰By |سیستم سازی کسب و کار, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments