در این همایش ضمن ترسیم مسیر موفقیت کسب و کارها، به موضوعاتی پرداخته می شود که یک کارآفرینان، صاحب کسب و کار و مدیر برای کسب وکار خود از ورود به بازار و فروش تا رشد و توسعه پایدار کسب و کار باید بداند. این همایش از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است:

  1. عارضه یابی کسب و کارهای کوچک و عوامل موثر فروش
  2. نقش مذاکرات مدیران در موفقیت یک کسب و کار
  3. طراحی مدل کسب و کار
  4. الگوبرداری و سیستم سازی عامل رشد پایدار