ویدئوها

/ویدئوها

04 ارائه محصولات مبتنی بر APQC

آشنایی با رویه استراتژی تولید و مواد، مدیریت تقاضای محصولات، برنامه کنترل مواد و تولید، استقرار استانداردها، الزامات توزیع و...

سید احمد دلیری، مدرس و مشاور مدیریت فرایندهای کسب و کار

سید احمد دلیری مدیر پروژه های تحلیل و طراحی سامانه [...]

03 بازاریابی و فروش محصولات و خدمات مبتنی بر APQC

آیا رویه ای برای بازاریابی و فروش درنظر گرفته اید [...]

02توسعه محصولات و خدمات مبتنی بر APQC

آیا بارویه ها و روشهای خلق ایده، نوآوری تاموفقیت تجاری، [...]

01 توسعه چشم انداز و استراتژی مبتنی بر APQC

این حوزه سه گروه فرایند دارد که سومین گروه فرایند در فرایندهای" توسعه چشم انداز و استراتژی " اجرا و سنجش ابتکارات استراتژیک است

مهمترین دستاورد مدیریت فرایندهای کسب و کار در سازمان شما

??مهمترين ??دستاورد مديريت فرايندهاي کسب و کار در سازمان شما? [...]

13 فرایند الگو و پایه که مدیران بایدبا آن آشنا باشند

13 فرایند الگو و پایه که مدیران بایدبا آن آشنا [...]

سلسه رويدادهاي کسب و کار براي مديران و صاحبان کسب و کار
close-image