پیاده سازی فرایندها و BPMS

//پیاده سازی فرایندها و BPMS
۱۵ ۹۸/۰۷/۱۵

سفارشی سازی ابزارها در بیزاجی با استفاده از Customize columns

۱۳۹۸-۸-۲۴ ۱۱:۵۷:۱۰ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۱۰ ۹۸/۰۷/۱۰

دسته بندی گزارشات در پروسس میکر (ProcessMaker)

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۸:۵۳:۴۷ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۲۳ ۹۸/۰۶/۲۳

نحوه نظارت بر فرآیندهای کسب و کار با استفاده از ابزار  BAM

۱۳۹۸-۶-۲۳ ۰۵:۲۱:۲۲ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۱۸ ۹۸/۰۳/۱۸

آموزش دانلود و نصب نرم افزار بیزاجی(Bizagi)

۱۳۹۸-۸-۲۴ ۱۱:۴۵:۴۸ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۴ ۹۸/۰۳/۰۴

راهنمای ساده و گام به گام برای دانلود و نصب نرم افزار پروسس میکر (ProcessMaker)

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۸:۴۹:۵۲ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۲۹ ۹۷/۱۰/۲۹

چند نمونه موفق در مورد استفاده از نرم افزار بیزجی bizagi

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۰:۳۰:۴۰ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۲۲ ۹۷/۱۰/۲۲

نمونه های موفق کار با نرم افزار ProcessMaker

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۸:۳۵:۲۷ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments