۴ گام مهم بهبود فرآیند و بهبود سیستم در مدیریت فرایند

بهبود فرآیند؛ بهبود سیستم بهبود فرآیند تعریف بسیار ساده‎ای دارد. این امر شامل شناسایی، تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندهای فعلی و…