استخراج و شناسایی فرایندها

//استخراج و شناسایی فرایندها

در مقالات این بخش چگونگی تهیه معماری فرایند ها (تهیه نقشه فرایندی، شناسایی و احصا فرایندها و ارتباط آنها با ساختار سازمانی) و مدل سازی فرایند (اولویت بندی فرایند، استاندارد BPMN 2 و ابزارهای مدل سازی) آموزش داده می‌شود.

14 19/12/14

نمادگذاری در زبان مدلسازی فرایند، استاندار BPMN

2019-12-18T18:08:11+03:30استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

16 19/11/16

رابطه بین استانداردهای DMN و BPMN چیست و چگونه از هم پشتیبانی می کنند؟

2019-11-16T05:45:08+03:30استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments

9 19/11/09

مدل تصمیم گیری DMN : علائم و سیاست‌ها

2019-11-09T05:02:25+03:30استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments

20 19/10/20

DMN (علائم و  مدل تصمیم گیری)  چیست؟

2019-11-05T13:55:35+03:30استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments

14 19/10/14

همه چیز درباره DMN و رابطه آن با BPMN- قسمت دوم

2019-11-05T13:55:52+03:30استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments

12 19/10/12

همه چیز درباره DMN و رابطه آن با BPMN- قسمت اول

2019-11-05T13:54:58+03:30استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments