متدولوژی مدیریت فرایند – چارچوب چانگ

متدولوژی مدیریت فرایند: چارچوب چانگ جمیز چانگ بنیان‌گذار و رئیس شرکت مشاوران Ivy است. وی تجربیات گسترده‌ای دربارۀ ERP[۱] برای پانصد شرکت…

متدولوژی مدیریت فرایند چارچوب وسک چیست؟

متدولوژی مدیریت فرایند: چارچوب وسک ماتیاس وسک این چارچوب را در سال ۲۰۰۷ ارائه کرده است. این چارچوب رویکردی هم‌زمان از بالابه‌پایین…

تاثیر مدیریت فرایند یا BPM در سازمان چیست؟

تاثیر مدیریت فرایند در سازمان آیا مدیریت فرایند تأثیری در شناسایی ارتباطات سازمانی دارد؟ ضمن استقرار مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، دو چیز شناسایی می‌شود:…

فرایند و مدیریت فرایندهای کسب و کار چیست؟

فرایند و مدیریت فرایند چیست؟ برای فرایند و مدیریت فرایندها تعاریف مختلفی آمده است. ابتدا تعاریف موجود درخصوص فرایند را برمی‌شمریم و…

شرکت‌های موفق در پروژه‌های مدیریت فرایند چه نتایجی را به دست آورده‌اند؟

در جدول سه شرکت بزرگ را که مدیریت فرایندهای کسب و کار در سازمان خود استقرار داده‌آند، آمده است تا مشخص گردد پس از استقرار مدیریت در یک سازمان چه نتایجی به صورت عملیاتی به دست می‌آید. پس از این جدول نتایج یک تحقیق که درباره مزایا و تاثیرات استقرار مدیریت فرایند صورت گرفته است آمده است که تایید کننده مزایای مدیریت فرایندهای کسب و کار در سازمان‌ها می‌باشد.