مدیریت فرایندهای کسب و کار

/مدیریت فرایندهای کسب و کار
۲۱ ۹۸/۱۰/۲۱

شگفتی در نسخه ۱۱٫۲٫ نرم افزار Bizagi  !!

۱۳۹۸-۱۰-۲۵ ۰۹:۲۷:۲۲ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۱۴ ۹۸/۱۰/۱۴

استفاده از تجزیه و تحلیل شکاف برای BPR

۱۳۹۸-۱۰-۱۴ ۱۰:۰۹:۳۸ +۰۰:۰۰بهبود و بازطراحی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۱۰ ۹۸/۱۰/۱۰

باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار (BPR)

۱۳۹۸-۱۰-۱۴ ۰۹:۰۸:۰۸ +۰۰:۰۰بهبود و بازطراحی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۲۳ ۹۸/۰۹/۲۳

نمادگذاری در زبان مدلسازی فرایند، استاندار BPMN

۱۳۹۸-۹-۲۷ ۱۸:۰۸:۱۱ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۱۸ ۹۸/۰۹/۱۸

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪهای ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ  (BPM) ﭼﯿﺴﺖ؟

۱۳۹۸-۹-۱۸ ۱۰:۰۲:۰۹ +۰۰:۰۰آماده سازی کسب و کار, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۲۵ ۹۸/۰۸/۲۵

رابطه بین استانداردهای DMN و BPMN چیست و چگونه از هم پشتیبانی می کنند؟

۱۳۹۸-۸-۲۵ ۰۵:۴۵:۰۸ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments