مدل ها و الگو های مرجع (APQC)

/مدل ها و الگو های مرجع (APQC)
16 19/02/16

فاز پیاده سازی و نظارت در بنچ مارکینگ (الگوبرداری)- مرحله چهارم و پنجم

2020-01-01T12:17:50+03:30مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

10 19/02/10

مرحله تجزیه و تحلیل داده‎ها در بنچ مارکینگ (الگوبرداری) – مرحله سوم

2020-01-01T12:05:22+03:30مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

4 19/02/04

مرحله جمع آوری داده‎های بنچ مارکینگ (الگوبرداری) – مرحله دوم

2020-01-01T12:08:42+03:30مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

26 19/01/26

مرحله برنامه ریزی فرآیند بنچ مارکینگ (الگوبرداری) – مرحله اول

2020-01-01T12:09:11+03:30مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

19 18/06/19

معرفی ۱۳ الگوی رشد کسب و کار برای الگوبرداری (بنچ مارکینگ) (قسمت سوم)

2020-01-01T13:00:37+03:30مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

9 18/06/09

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای بنچ مارکینگ (الگوبرداری) (قسمت دوم)

2020-01-01T13:03:56+03:30مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments