مدل ها و الگو های مرجع (APQC)

/مدل ها و الگو های مرجع (APQC)
۲۷ ۹۷/۱۱/۲۷

فاز پیاده سازی و نظارت در بنچ مارکینگ (الگوبرداری)- مرحله چهارم و پنجم

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۰۱:۳۷:۰۷ +۰۰:۰۰مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۲۱ ۹۷/۱۱/۲۱

مرحله تجزیه و تحلیل داده‎ها در بنچ مارکینگ (الگوبرداری) – مرحله سوم

۱۳۹۷-۱۱-۲۱ ۰۵:۳۴:۰۴ +۰۰:۰۰مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۱۵ ۹۷/۱۱/۱۵

مرحله جمع آوری داده‎های بنچ مارکینگ (الگوبرداری) – مرحله دوم

۱۳۹۷-۱۱-۲۱ ۰۵:۳۶:۱۳ +۰۰:۰۰مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۶ ۹۷/۱۱/۰۶

مرحله برنامه ریزی فرآیند بنچ مارکینگ (الگوبرداری) – مرحله اول

۱۳۹۸-۱-۱۱ ۰۷:۳۴:۳۰ +۰۰:۰۰مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۲۹ ۹۷/۰۳/۲۹

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای الگوبرداری (بنچ مارکینگ) (قسمت سوم)

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۹:۱۸ +۰۰:۰۰مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۱۹ ۹۷/۰۳/۱۹

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای بنچ مارکینگ (الگوبرداری) (قسمت دوم)

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۸:۴۹ +۰۰:۰۰مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۵ ۹۷/۰۳/۰۵

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای بنچ مارکینگ (قسمت اول)

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۸:۳۴ +۰۰:۰۰مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments