سیستم سازی کسب و کار

/سیستم سازی کسب و کار

تمامی مقالات سایت پیرامون سیستم سازی کسب و کار.
مقالات این بخش به سیستم سازی افراد، سیستم سازی تجهیزات، سیستم سازی جریان های کار و بهبود و توسعه سیستم ها تقسیم می‌شود.

۱۲ ۹۷/۰۸/۱۲

۸ گام در جهت تفویض اختیار برای سیستم سازی موفق توسط مدیران و ناظران

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۳۸:۳۳ +۰۰:۰۰By |سیستم سازی افراد (نرم)|0 Comments

۳ ۹۷/۰۸/۰۳

ایجاد قالب کار روزانه سیستم ساز  برای مدیریت و کارکنان

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۲۷:۱۳ +۰۰:۰۰By |سیستم سازی افراد (نرم)|0 Comments

۱۷ ۹۷/۰۲/۱۷

چگونه الگوهای بهبود یافته را اجرا کنیم؟

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۸:۰۱ +۰۰:۰۰By |پیاده سازی فرایندها و BPMS, سیستم سازی کسب و کار|0 Comments

۹ ۹۷/۰۲/۰۹

بهترین راه میان‌بر برای رشد کسب و کار

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۲۳:۱۲ +۰۰:۰۰By |سیستم سازی کسب و کار, مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments