سیستم سازی جریان‌های کار

//سیستم سازی جریان‌های کار

در این مقالات ابتدا درباره ارزش‌ها، باورها و سمت و سوی کسب و کار صحبت می‌شود سپس به ایجاد رویه ای واحد و یکپارچه بین تمام فعالیت ها میپردازد، این کار از طریق مدیریت فرایند های کسب و کار انجام می‌شود.