مقالات این بخش به نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری مانند شبکه های داخلی بین کارکنان و فکس اینترنتی و … میپردازد.