سیستم سازی افراد (نرم)

//سیستم سازی افراد (نرم)
۱۲ ۹۷/۰۸/۱۲

۸ گام در جهت تفویض اختیار برای سیستم سازی موفق توسط مدیران و ناظران

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۳۸:۳۳ +۰۰:۰۰سیستم سازی افراد (نرم)|0 Comments

۳ ۹۷/۰۸/۰۳

ایجاد قالب کار روزانه سیستم ساز  برای مدیریت و کارکنان

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۲۷:۱۳ +۰۰:۰۰سیستم سازی افراد (نرم)|0 Comments

۲۶ ۹۷/۰۱/۲۶

کارآفرین و مدیر عزیز: آیا زمان سخت کار کردن در کسب و کار ، به پایان نرسیده است!

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۳۴:۱۷ +۰۰:۰۰سیستم سازی افراد (نرم)|0 Comments