سیستم سازی افراد (نرم)

//سیستم سازی افراد (نرم)
3 18/11/03

۸ گام در جهت تفویض اختیار برای سیستم سازی موفق توسط مدیران و ناظران

2018-11-23T18:38:33+03:30سیستم سازی افراد (نرم)|0 Comments

15 18/04/15

کارآفرین و مدیر عزیز: آیا زمان سخت کار کردن در کسب و کار ، به پایان نرسیده است!

2018-11-23T18:34:17+03:30سیستم سازی افراد (نرم)|0 Comments