بهبود و توسعه سیستم‌ها

//بهبود و توسعه سیستم‌ها

سیستم ها موجودات زنده اند و پیوسته نسبت به تغییرات محیطی نیاز به بهبود دارند تا به سطج ایده آل برسند. مقالات این بخش در این زمینه هستند.

6 19/01/06

بهبود فرآیند مهمترین گام در بهبود سیستم

2019-01-06T01:58:16+03:30بهبود و بازطراحی فرایندها, بهبود و توسعه سیستم‌ها, سیستم سازی کسب و کار|0 Comments

29 18/12/29

۴ گام مهم: بهبود فرآیند؛ بهبود سیستم

2019-02-15T12:19:04+03:30بهبود و بازطراحی فرایندها, بهبود و توسعه سیستم‌ها, سیستم سازی کسب و کار, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments