قابلیت‌های یک BPMS ایده‌آل چیست؟

در سازمان‌ها باید به BPMSها توجه شود به‌عنوان:

  • رویکردی مدیریتی؛
  • تکنولوژی نرم‌افزاری؛
  • روش توسعه‌یافتۀ سیستمی؛
  • الگوی یکپارچه‌سازی کاربرد‌های سیستمی.

BPMSهای مختلف قابلیت‌های متفاوتی دارند؛ اما هر  BPMSایده‌آل باید حداقل قابلیت‌های زیر را داشته باشد:

  1. بهینه‌سازی استراتژیک تعریف فرایندهای کاری باتوجه‌به فرصت‌های جدیدی که برای کسب‌وکار به‌وجود می‌آید، صورت می‌گیرد.
  2. پیاده‌سازی و تکمیل بهنگام فرایندهای کاری و تخصیص مؤثر منابع به فرایندها، موضوعی بسیار مهم است و دومین هدف به‌شمار می‌رود.
  3. باید به نظارت ارزیابی فرایندهای کاری توجه کرد. البته با این هدف که مشخص شود اهداف استراتژیک کسب‌وکار تا چه حد به‌صورت مؤثر تحت پوشش قرار گرفته است.
  4. کیفیت و هزینه شامل زمان و منابع مورداستفاده در فرایندهای کاری است که تأثیر زیادی بر ماهیت تجارت سازمان بر جای می‌گذارد.
  5. نمونۀ فرایندهای کاری باید به‌گونه‌ای باشد که اگر یکی از نمونه‌ها در هنگام اجرا دچار مشکل شد، بقیۀ فرایندها بتوانند به کار خود ادامه دهند.
  6. فرایندهای کاری به‌وسیلۀ‌ ترکیبی از انسان و ماشین انجام می‌شود. بنابراین ممکن است زمان انجام فرایند از چند ثانیه تا چند ماه طول بکشد.

BPMS 2

جایگاه BPMS در سازمان‌ها

سیستم‌های خبره بخش خاصی از فعالیت‌های هر واحد سازمانی را مکانیزه می‌کند و تقریباً نگاهی عمودی دارد. در مقابل سیستم‌های خبره، BPMS کل فرایندهای سازمان را مکانیزه می‌کند و در مکانیزاسیون نگاهی افقی دارد. وجود BPMS  در کنار آن‌ها خلأ بین سیستم‌های خبره را به‌منظور مکانیزاسیون سایرBPMS  فعالیت‌ها و فرایندهای سازمان پر خواهد کرد.

سناریوهای به‌کارگیری BPMS

۱٫ پیاده‌سازی نرم‌افزار

به‌معنای توسعۀ هر نرم‌افزار برای پوشش فرایند خاص است. ازآنجاکه BPMS‌ها مبتنی بر مدل هستند، تغییر و اصلاح نرم‌افزار هم با دست‌کاری در مدل نرم‌افزاری میسر است. معمولاً در این خصوص سازمان‌ها ترجیح می‌دهند از سیستم‌های موجود در قالب مدل نرم‌افزار مرکب (کامپوزیت) استفاده کنند.

۲٫ برنامۀ بهبود مستمر

هنگامی که «شفافیت و چابکی» در بهبود فرایندهای اصلی سازمان مدنظر باشد، از BPMS استفاده می‌شود.

۳٫ پشتیبانی از معماری سرویس‌گرا[۱]

واحد IT سازمان با به‌کارگیری BPMS همکاری بیشتری در اولویت‌بندی برنامه‌های SOA مهندسی مجدد نرم‌افزارهای موجود به ‌دست می‌آورد.

۴٫ برنامۀ مهندسی مجدد

 

[۱]. SOA