گام‌های اجرایی مدیریت فرایندهای کسب و کار

در این ارائه ابتدا مختصری از آماده سازی کارکنان و مدیر ارشد و تکنیک ها مرتبط صحبت می شود
سپس گامهای اجرایی مدیریت فرایندهای کسب و کار از مصاحبه و احصا فرایند تا بهبود مستمر را بیان می کنم.
در پایان این ارائه دوستان می توانند گام های اجرایی استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار را برای سازمان شون داشته باشند
تقریبا با تمام نیازمندی ها و ابزارهای لازم مدیریت فرایندهای کسب و کار در این مسیر آشنا می شوند.
 
می‌خوام دانلود کنم