منشور اخلاقی کارکنان ما:

ما کارکنان شرکت توسعه راهکار جهان مدیر در راستای همسو سازی اهداف فردی و گروهی جهت تحقق اهداف متعالی شرکت برای آگاه‌سازی مدیران و توامندسازی کارکنان، خود را مقید به اصول زیر دانسته تا بتوانیم قدمی جهت پایداری و رشد و توسعه کسب و کارها بردایم. ما پیمان می بندیم:

  1. ج: جلوتر از زمان حرکت کنیم.
  2. ه: همواره خدا را در نظر داشته باشیم و او را ناظر بر اعمال خود بدانیم.
  3. ا: احساس مسئولیت و تعلق خاطر به شرکت و اهداف آن را در خود بپرورانیم.
  4. نگرش به احترام به شخصیت والای انسانی و کار تیمی را لازمه موفقیت بدانیم.
  5. م: محدودیت ها را فرصتی برای شکوفایی خود بدانیم.
  6. د: در رسیدن به رویاها، با ۲ بال علم و عمل موفقیت را تضمین کنیم.
  7. ی: یادگیری مستمر را در ستور کار خود قرار دهیم تا از این طریق با کسب به‌روزترین دانش‌ها، استعدادهای بالقوه‌ی خود را به فعلیت برسانیم.
  8. ر: رویکرد افزایش بهره‌وری در ما منجر خواهد شد تمامی همت و تلاش خویش را در ارائه خدمات مناسب به کار بگیریم.