طبقه‌بندی فرایند و سطوح فرایندی چه هستند؟

فرایندها را از دو منظر می‌توان تقسیم‌بندی کرد:
منظر اول بر اساس کارکرد آن است.  وابسته به اینکه فرایند چه نوع عملیاتی را انجام می‌دهد به سه طبقه تقسیم می‌شود. این طبقات فرایندهای یک سازمان را به طور کامل دربر خواهند گرفت.

منظر دوم بر اساس برزگی است. یعنی که در چه سطح از سازمان مورداستفاده قرار می‌گیرد. هر چه در ساختار سازمان در سطح بالاتری مورد توجه قرار گیرد حوزه بیشتری از فرایندها را دربرمی‌گیرد. بنابراین این تقسیم‌بندی بر اساس سطوح است.

طبقه‌بندی فرایند

طبقه بندی فرایند

طبقه بندی فرایند

۱٫ فرایندهای اصلی

این فرآیندها، هسته مرکزی و فرآیندهای ارزش سازند که ضمن ایجاد ارزش افزوده، سهم عمده ای در موفقیت سازمان دارند. مشتریان خارجی ابتدا و انتهای فرایندهایی هستند که به صورت محوری در شرکت اجرا می شوند.( طراحی و تکوین، فروش، تولید و ساخت، مونتاژ، بارگیری، خدمات پس از فروش، نصب تجهیزات، ارائه خدمت، …)

۲٫ فرایندهای مدیریتی

فرآیندهایی هستند که وظیفه هدایت و رهبری نیروی انسانی را در دستیابی به اهداف سازمانی و کل فرایندها را دنبال می کنند و تشکل دهنده پایگاه اطلاعاتی برای کنترل و تصمیم گیری مدیریتی و سنجش میزان اثر بخشی سیستم می باشد.

این طبقه از فرایندها به مأموریت و چشم انداز سازمان بستگی دارند و نقش هدایت، حمایت و نظارت بر سایر فرایندها را دارند.( برنامه ریزی نیروی انسانی، برنامه ریزی استراتژیک و فرایند بودجه ریزی، سازماندهی امور ممیزی و حسابداری مدیریت، اختصاص منابع طراحی سازمان)

۳٫ فرایندهای پشتیبان

این فرآیندها به صورت مستقیم ارزش ساز نیستند، اما برای پشتیبانی فرآیندهای اصلی مورد نیاز هستند.

منجر به ایجاد داده و اطلاعات یا قانونمند سازی روش اجرایی می شوند.( امور مالی، حسابداری، مدیریت تأمین کنندگان، مدیریت تکنولوژی، تعمیر و نگهداری، کالیبراسیون )

سطوح فرایندی 

یک سلسله مراتب فرآیند توسط سطوح و اطلاعاتی که در این سطوح ارائه شده، تعریف شده است. مدل زیر سطوح سلسله مراتب فرایند را نشان می دهد. مدل فرایند شامل سه سطح اصلی است:

کلان فرایند (ناحیه / حوزه / طبقه فرایندی ).

بخشی از عملیات شرکت است که در بالاترین سطح قرار می‌گیرد و در بزرگترین حالت ممکن ارتباط به عملیات‌ها محتلف شرکت را نشان می‌دهد. هر کلان فرایند از دو یا چند گروه فرایند تشکیل شده است.

گروه فرایند.

مجموعه ای از فرایندهایی که متعلق به یک حوزه مسئولیت پذیری با وظایف و فعالیت های مشابه به دلایل عملی یا دلایل دیگر است. هر گروه فرایند از دو یا چند فرایند تشکیل شده است.

فرایند.

فرایند کسب و کار سطحی است که گام هایی از کسب و کار را به واحد متصل می کند که معنادار و جامع باشد به این معنی که مراحل یا عملکردهای موجود برای انجام یک کار مرتبط با مأموریت کسب و کار، ضروری باشد. در واقع یک فرآیند کسب و کار توسط مراحلی تعریف می شود که یک ورودی را به یک خروجی غنی تبدیل می کند. تعاریف و مفهوم فرایند در … شرح داده شد.