سخنرانی مهندس دلیری در دانشکده شریعتی

با توجه به نوع فعالیت این دانشکده مهندس دلیری درباره اینکه :

  1. چگونه باید ایده خود را از ابعاد مختلف ارزیابی نمود؟
  2. قبل اجرای ایده، چه آمادگی‌هایی را باید به دست آورد؟
  3. چرخه تولید، بازاربی و فروش چیست و چگونه باید افدام کرد؟
  4. چه طور کسب و کار خود را سامان داده و توسعه دهیم؟
  5. ………..

و مورادی از این دست که به ایجاد و توسعه کسب و کار مربوط است سخرانی کردند