سید احمد دلیری

مدیر پروژه های تحلیل و طراحی سامانه های ملی کشور مشاور و مدیر پروژه های مدیریت فرایندها مجموعه های وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران مشاور، ناظر و ارزیاب پروژه استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار در شرکت های خصوصی مانند صنایع فلزی، همکاران رهپویان و …. *

به طور دقیق تر: ثبیت و رشد پایدار کسب و کار، از طریق سیستم  سازی و استاندارد کردن رویه‌ها بر اساس بهترین الگوهای جهانی